Get Adobe Flash player

SIO 2020

sio2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pomembne povezave

MIZKS splet noga obcina

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

OBČINA TREBNJE

noga ric

noga zrss

DRŽAVNI IZPITNI CENTER

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 

Prijavno okno

Katalog informacij javnega značaja

 

Javna naročila.

 

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je oblikovan v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/06, 117/06). Obiskovalcem spletne strani omogoča tudi dostop do posameznih dokumentov. Informacije so posredovane v obliki, v kateri se tudi dejansko nahajajo pri posameznem organu.

Katalog vsebuje osnovne podatke o zavodu, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do teh informacij. Ponuja neposredne spletne povezave do dostopnih dokumentov, podatke o organizacijski strukturi zavoda in podatke o kontaktnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

Do ostalih vsebin, ki niso neposredno zajete v Katalogu informacij javnega značaja, lahko dostopate preko posameznih menijev na spletni strani zavoda.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Trebnje

Odgovorna uradna oseba:

Ravnatelj Rado Kostrevc

Datum prve objave kataloga:

1. 9. 2013

Datum zadnje spremembe:

6. 3. 2014

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda:

Osnovno šolsko izobraževanje

Matična šola:

Osnovna šola Trebnje Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje

Podružnična šola 1:

PŠ Dolenja Nemška vas, Dolenja Nemška vas 21, 8210 Trebnje

Podružnična šola 2:

PŠ Dobrnič, Dobrnič 2, 8211 Dobrnič

Podružnična šola 3:

PŠ Šentlovrenc, Šentlovrenc 17, 8212 Velika Loka

2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Ravnatelj: Rado Kostrevc

Telefon: 07 3481 872

E-pošta: e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.3  Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

Notranji pravni akti:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Trebnje

Pravila šole

Hišni red Osnovne šole Trebnje

Požarni red

Poslovnik o delu sveta zavoda

Poslovnik sveta staršev

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o odgovornosti

Pravila o šolski prehrani

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (povezava do obrazcev)

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu

Pravilnik po podeljevanju pohval, priznanj in nagrad 

Državni predpisi:

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o javnih naročilih

Zakon o računovodstvu

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o postopnem uvajanju 1. tujega jezika v 1. razred osnovne šole

Programski dokumenti:

Razvojni načrt

Letni delovni načrt

Vzgojni načrt

2.4 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Naziv zavoda:

Osnovna šola Trebnje

Odgovorna uradna oseba:

Ravnatelj Rado Kostrevc

2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Prijavno sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Imenovanje ravnatelja

Sprejem letnega delovnega načrta

Izrekanje vzgojnih ukrepov

Podeljevanje statusa učencem

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Seznam evidenc:

Seznam zaposlenih

2.7 Drugi dokumenti javnega značaja

Vsebinski sklopi:

Šolski koledar za šolsko leto

Urnik

Publikacija za šolsko leto

3. Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

3.1 Spletni dostop:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-trebnje.si/

3.2 Fizični dostop:
Dostop do dokumentov je možen v tajništvu šole po predhodnem telefonskem dogovoru.

Lo.Polis za učitelje

lopolis

 

Dostop do spletnega e-dnevnika in e-redovalnice.

Lo.Polis za starše

LOPOLIS

 

Povezava za odjavo/prijavo prehrane, dostop do e-redovalnice.

Elektronske govorilne ure

egu

 

Povezava za prijavo na govorilne ure.

Če si še niste ustvarili računa, se lahko registrirate tukaj.

Informacije v drugih jezikih

angleski bosna crna gorahrvaskamakedonijanemskiromi

Avtorske pravice © 2015, Spletna stran OŠ Trebnje. Vse pravice pridržane.

Stran ureja in oblikuje Jernej Gabrijel.